ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Σοφία Πάσχου

 

«Μουσεία και ψηφιακές τεχνολογίες:  συμβολή στη μελέτη και στη διαμόρφωση μουσειακής ψηφιακής δεοντολογίας»

 

Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελεί η συγκριτική μελέτη στοιχείων και συνιστωσών μουσειακής δεοντολογικής συμπεριφοράς σε συνάρτηση με τη χρήση και την εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στο σύγχρονο μουσείο, προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος η σχετική δεοντολογία, να αναδειχθεί ή όχι η ανάγκη διαμόρφωσης κώδικα μουσειακής ψηφιακής δεοντολογίας και, σε περίπτωση που η ανάγκη αυτή επιβεβαιωθεί, η μελέτη και τα αποτελέσματά της να συμβάλουν στη διαμόρφωση μουσειακής ψηφιακής δεοντολογίας και συμπεριφοράς.


Παναγιώτης Σαραντίδης

 

«Μουσείο και Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα: συμβολή στην προώθηση της τυπικής, μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης ενηλίκων στα μουσεία» »

 

Η εν λόγω διδακτορική διατριβή έχει σκοπό να ερευνήσει τη συμβολή των μουσείων στην εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα. Το βασικό ερευνητικό ερώτημα είναι, εάν το μουσείο μέσω οργανωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δράσεων, επικοινωνιακής πολιτικής και εκπαιδευτικής στρατηγικής έχει τη δυνατότητα να καταστεί φορέας μάθησης ενηλίκων που θα εξυπηρετήσει την τυπική και τη μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων, την άτυπη μάθηση και ευρύτερα τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων.


Μαίρη Σβαρνιά

 

«Μουσεία δύσκολης κληρονομιάς στην Ελλάδα και κοινό. Επισκέπτες και μη-επισκέπτες, παρουσίαση, εξέλιξη, απήχηση και προοπτική. Η περίπτωση του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος. »

 

Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελεί η μελέτη επιλεγμένων ελληνικών μουσείων “δύσκολης κληρονομιάς”, προκειμένου να αναδειχθούν θέματα που άπτονται της σχέσης των μουσείων αυτών με τα διαφορετικά κοινά τους, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους τα μουσεία αυτά προσεγγίζουν, συνδιαλέγονται και προσελκύουν διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες στη συνεχώς μεταβαλλόμενη ελληνική κοινωνία.  Η μελέτη επικεντρώνεται στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, θεωρώντας το ως το σημαντικότερο Μουσείο Δύσκολης Κληρονομιάς στην Ελλάδα.


Ανδριανού Αλεξάνδρα – Αικατερίνη

 

««Διαχείριση πολιτισμικού τοπίου με χρήση νέων τεχνολογιών: η
περίπτωση της περιοχής Ghor es – Safi στην Ιορδανία»

 

Αντικείμενο της παρούσας πρότασης αποτελεί η συνολική ανάδειξη του εν γένει πολιτισμικού τοπίου στην ευρύτερη περιοχή του Ghor es-Safi, στην Ιορδανία. Διερευνάται σε βάθος η ννοιολογική προσέγγιση του τοπίου ως κοινωνικός παράγοντας, ο οποίος συχνά αναφέρεται σε μία υνολική ερμηνεία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, μελετώνται ιστορικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες του ιδιαίτερου τόπου με κύριο στόχο την ενσωμάτωσή τους στο σύγχρονο περίαστικό περιβάλλον. Η συγκεκριμένη ιδακτορική διατριβή μελετά και αξιολογεί το ευρύτερο αρχαιολογικό τοπίο με τη χρήση νέων τεχνολογιών, με σκοπό την ανάπτυξη μεθοδολογίας, η οποία θα συμβάλλει στην οργανική ένταξή του εν λόγω τοπίου στο σύγχρονο περιβάλλον με σαφείς αναφορές στο ρχαίο, αστικό, αγροτικό και φυσικό τοπίο.