ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές του Τμήματος Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου διακρίνονται σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και ο δεύτερος στο Διδακτορικό Δίπλωμα. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις και κάθε είδους εκπαιδευτικές ή ερευνητικές δραστηριότητες που απαιτούνται για την απόκτηση αυτών των διπλωμάτων προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και κανονισμό.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (1ος κύκλος) Στο Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη της Πληροφορίας, από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003. Το Πρόγραμμα απονέμει διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην επιστήμη της Πληροφορίας. Πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.ionio.gr/msc. Κατευθύνσεις Μεταπτυχιακού Προγράμματος Στην έδρα του Πανεπιστημίου, στην Κέρκυρα, λειτουργεί κατεύθυνση με αντικείμενο εξειδίκευσης Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον, ενώ μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 λειτουργούσε κατεύθυνση με αντικείμενο εξειδίκευσης Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Αθήνας και στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Αθήνας. Χρονική Διάρκεια: Η συστηματική διδασκαλία ολοκληρώνεται σε δύο εξάμηνα και στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται μεταπτυχιακή εργασία. Κατά συνέπεια, η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρία εξάμηνα και η μέγιστη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι.