ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Το Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας (ΤΑΒ) είναι το μόνο Πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα, που καλύπτει τις αναφερόμενες στην ονομασία του γνωστικές περιοχές καθώς εξειδικεύεται σε ζητήματα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Μουσειολογίας και γενικότερα της Επιστήμης της Πληροφορίας. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994 και σκοπό έχει την άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών του σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την θεωρία του βιβλίου, των αρχειακών τεκμηρίων, των αντικειμένων μουσειακής αξίας και γενικά της πληροφορίας και των πληροφοριακών συνόλων, σε συμβατική ή ψηφιακή μορφή, καθώς και με την δημιουργία, οργάνωση, ταξινόμηση, διαχείριση και αξιοποίηση συλλογών βιβλιακού, αρχειακού ή άλλης μορφής υλικού και πληροφοριών.  Απώτερος σκοπός είναι η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που είναι απαραίτητο για την στελέχωση των πάσης φύσεως, δημόσιων και ιδιωτικών, βιβλιοθηκών, αρχειακών υπηρεσιών, μουσείων, κέντρων τεκμηρίωσης και υπηρεσιών πληροφόρησης. Πέραν των ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές του γνώσεις γενικής παιδείας και πληροφορικής, που θεωρούνται απαραίτητες για την συγκρότηση ικανών επιστημόνων.

Οι φοιτητές/τριες εκπαιδεύονται στην οργάνωση, ταξινόμηση, αναζήτηση, αξιολόγηση και παρουσίαση κάθε είδους συλλογής τεκμηρίων σε συμβατική ή/και ψηφιακή μορφή συμπεριλαμβανομένων εντύπων και ηλεκτρονικών δημοσιευμάτων, εταιρικών αρχείων, μουσειακών τεκμηρίων, παπύρων, οπτικοακουστικών τεκμηρίων, νομικών κειμένων και ψυχαγωγικού υλικού, καλύπτοντας έτσι ένα πολύ ευρύ φάσμα ειδικοτήτων χρήσιμων σε μεγάλο εύρος οργανισμών και επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι του Τμήματός μας μπορούν να καταλάβουν θέσεις εργασίας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς με ανάγκες υπηρεσιών πληροφόρησης, σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία και εκδοτικούς οίκους και γενικά σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται συγκέντρωση, ταξινόμηση, αξιολόγηση και διαχείριση πληροφοριακού υλικού οποιουδήποτε περιεχομένου και τύπου. Παράδειγμα αποτελούν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλα Αρχεία (πανεπιστημίων, τραπεζών και οργανισμών, δικαστηρίων, υπουργείων και κυβερνητικών φορέων, εταιριών, κ.ά.), οι παντός είδους βιβλιοθήκες της χώρας (Εθνική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθήκη της Βουλής, βιβλιοθήκες πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ, ερευνητικών κέντρων και μουσείων, δημοτικές βιβλιοθήκες, βιβλιοθήκες υπουργείων, νοσοκομείων, τραπεζών και άλλων οργανισμών).