ΣΠΟΥΔΕΣ

ΤοΤμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας  είναι το μόνο Πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα που καλύπτει τις αναφερόμενες στην ονομασία του γνωστικές περιοχές καθώς εξειδικεύεται σε ζητήματα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Μουσειολογίας και γενικότερα της επιστήμης της Πληροφορίας. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994 και σκοπό έχει την άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών του σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την θεωρία του βιβλίου, των αρχειακών τεκμηρίων, των αντικειμένων μουσειακής αξίας και γενικά της πληροφορίας και των πληροφοριακών συνόλων, σε συμβατική ή ψηφιακή μορφή, καθώς και με την δημιουργία, οργάνωση, ταξινόμηση, διαχείριση και αξιοποίηση συλλογών βιβλιακού, αρχειακού ή άλλης μορφής υλικού και πληροφοριών.

Tο Εργαστήριο θα είναι το τέταρτο από τα τέσσερα ερευνητικά εργαστήρια που θα λειτουργούν στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονο−μίας και Μουσειολογίας (στο εξής «Τμήμα») του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το Εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος στα αντικείμενα της μουσειολογίας, με στόχο την μελέτη όλων των παραμέτρων που συμβάλλουν στην προστασία, την αποκατάσταση, την ανάδειξη, την προβολή και γενικώς την πολυπαραμετρική αξιοποίηση των πάσης φύσεως πολιτισμικών αγαθών.