ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:

 1. την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήματος και άλλων τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου

 2. την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας,

 3. τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά και λοιπά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου,

 4. τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

 5. την ανάληψη και ανάθεση εξειδικευμένων έργων σε τρίτους, προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Εργαστηρίου,

 6. την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Π.Δ.Δ., τη συμμετοχή σε ανταγωνιστικά προγράμματα  κατά την πρακτική των υπολοίπων εργαστηρίων του Τμήματος (βλ. ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρ. φύλλου 82, 10−Απριλίου−2003, Π.δ. 89, άρθρο 2) κατά τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).

Ως επιμέρους στόχοι ορίζονται:

 1. η δημιουργία ελκυστικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με συνέργειες με τα άλλα εργαστήρια του Τμήματος και του Ιονίου Πανεπιστημίου,

 2. η εκπόνηση υψηλής ποιότητας διδακτορικών διατριβών,

 3. η υποστήριξη ερευνητικών προτεραιοτήτων και πρωτοβουλιών του Τμήματος ή των τμημάτων όπου
  και ανήκουν τα μέλη του Εργαστηρίου,

 4. η παραγωγή εκπαιδευτικού, εποπτικού και βοηθητικού υλικού για τη στήριξη και προαγωγή της έρευνας,  διδασκαλίας και επιστημονικής ενημέρωσης,

 5. η οργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων για τη διευκόλυνση της σύνδεσης της διδασκαλίας με την  επιστημονική έρευνα,

 6. η διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και μελετών,

 7. η συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

 8. η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση της σύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία.